Privacyverklaring Kneipp ten behoeve van sollicitanten

Kneipp Nederland BV, hierna te noemen Kneipp, verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke je persoonsgegevens, omdat je bij onze organisatie solliciteert, reageert op een vacature of op andere wijze interesse toont om werkzaamheden te verrichten voor Kneipp. Wij verwerken die persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze verklaring geeft Kneipp je informatie over hoe het jouw persoonsgegevens in het kader van de genoemde activiteiten verwerkt en welke rechten je in dat kader hebt.

Verwerkingsverantwoordelijke contactgegevens

De contactgegevens van Kneipp zijn:

Gegevens organisatie
Naam: Kneipp Nederland BV
Bezoekadres: Vliegend Hertlaan 49, 3526 KT Utrecht
Postadres: Postbus 2740, 3500 GS Utrecht
KvK-nummer: 30054034
Algemeen telefoonnummer: 030-2813300
Algemeen e-mailadres: info[at]kneipp.nl
Website: www.kneipp.com

Als je vragen hebt, of als je gebruik wilt maken van een van je individuele rechten, kun je contact opnemen met onze privacy-contactpersoon / local data protection coordinator.

Gegevens privacy contactpersoon
Naam: Cindy Prest
Functie: HR Officer
E-mailadres: HR[at]kneipp.nl
Telefoonnummer: 030-2813340
Doeleinden verwerking

Jouw persoonsgegevens kunnen door jou aan Kneipp, of aan een aan Kneipp verbonden persoon, worden verstrekt via het sollicitatieformulier op de website, per post of via een e-mail. Hierbij worden bijvoorbeeld NAW-gegevens, opleidingsgegevens of contactgegevens verstrekt.

Kneipp kan deze en andere verstrekte persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:
* Het leggen en onderhouden van contact;
* Het beantwoorden van door jou gestelde vragen of het verstrekken van door jou gevraagde informatie;
* Het maken van een selectie van kandidaten om een sollicitatieprocedure mee te starten;
* Het doorlopen van een sollicitatieprocedure;
* Het voeren van een juiste administratie en intern beheer;
* Het behandelen van je eventuele klachten en het oplossen van geschillen;
* Het doorlopen van de precontractuele fase met jou en het kunnen aangaan van een (arbeids)overeenkomst met jou;
* Jou toegang te kunnen verstrekken tot het bedrijvenpand: Le Mirage;
* Je te informeren over ontwikkelingen binnen Kneipp;
* Ter waarborging van de veiligheid van jou, andere personen en goederen;

Kneipp verwerkt de verkregen persoonsgegevens alleen voor bovenstaande doeleinden. Als Kneipp voornemens is jouw persoonsgegevens voor andere doeleinden te verwerken, zal Kneipp contact met je opnemen om je de kans te bieden bezwaar te maken tegen verdere verwerking. Dit zal gebeuren vóór een eventuele verdere verwerking, waarbij de informatie over dat andere doel en alle relevante verdere informatie met jou zullen worden gedeeld.

Rechtsgrond(en) voor de verwerking

De verwerkingen in het kader van de hiervoor genoemde doeleinden hebben elk minimaal een rechtsgrond. Hieronder worden deze rechtsgronden toegelicht.

Toestemming

De rechtsgrond toestemming is van toepassing indien je vrije, expliciete, ondubbelzinnige toestemming aan Kneipp hebt gegeven om jouw persoonsgegevens te mogen verwerken. Als Kneipp persoonsgegevens verwerkt op basis van de door jou verleende toestemming, heb je te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Indien verwerking uitsluitend plaatsvindt op basis van de door jou verleende toestemming, dan mag er, nadat jij jouw toestemming hebt ingetrokken, geen verdere verwerking meer plaatsvinden. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

Precontractuele maatregelen

In een aantal gevallen baseren wij de verwerking op jouw verzoek tot het nemen van maatregelen vóór het sluiten van een overeenkomst met als doel het kunnen sluiten van deze overeenkomst. Als jij bijvoorbeeld wenst dat Kneipp met jou een arbeidsovereenkomst aangaat, is het noodzakelijk in dat kader een of meer van eerder genoemde persoonsgegevens te verwerken.

Belangenafweging

De verwerking van jouw persoonsgegevens is in sommige gevallen noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Kneipp of van een derde. In dat geval beoordeelt Kneipp of jouw belangen en grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder wegen dan die gerechtvaardigde belangen. Alleen als dat niet het geval is, verwerkt Kneipp jouw persoonsgegevens op grond van de grondslag van de belangenafweging.

Als Kneipp persoonsgegevens (mede) verwerkt op basis van een belangenafweging, dan zal Kneipp de gerechtvaardigde belangen vermelden en jou hierover informeren.

Gevolgen niet verstrekken persoonsgegevens

Kneipp zal jou vooraf informeren over gevallen waarin je verplicht bent om persoonsgegevens te verstrekken die vervolgens door Kneipp verwerkt moeten worden op grond van:

* een wettelijke of contractuele verplichting en/of;
* omdat dit een noodzakelijke voorwaarde is om een overeenkomst te kunnen sluiten.
In dat geval zal je tevens worden geïnformeerd over de gevolgen die verbonden zijn aan jouw eventuele weigering om deze persoonsgegevens te verstrekken.

Kneipp maakt in de vacaturetekst duidelijk welke (persoons)gegevens minimaal benodigd zijn om te kunnen beoordelen of jij toegelaten wordt tot de sollicitatieprocedure. Wanneer je deze persoonsgegevens niet (volledig) aanlevert, kan Kneipp besluiten je niet tot de procedure toe te laten. In iedere fase van de sollicitatieprocedure kan om aanvullende (persoons)gegevens worden gevraagd. Daarbij zal worden toegelicht wat de consequentie is wanneer deze (persoons)gegevens niet worden verstrekt. Wanneer Kneipp uiteindelijk besluit met jou een arbeidsovereenkomst aan te gaan, kan Kneipp je eveneens verplichten aanvullende (persoons)gegevens te verstrekken om de overeenkomst aan te kunnen gaan. Ook dan zal worden toegelicht wat de consequentie is wanneer deze (persoons)gegevens niet worden verstrekt.

Bewaartermijnen

Als jij algemene informatieverzoeken doet en/of vragen stelt, dan bewaart Kneipp jouw persoonsgegevens die aan haar verstrekt worden zolang er onafgebroken contact is over één en hetzelfde onderwerp. Nadat er gedurende vier weken geen contact meer heeft plaatsgevonden, zullen jouw persoonsgegevens binnen de daaropvolgende vier weken worden verwijderd.

Als je solliciteert of concreet interesse toont in een vacature of het verrichten van werkzaamheden voor Kneipp, dan bewaart Kneipp jouw persoonsgegevens die aan haar verstrekt worden zolang de sollicitatieprocedure loopt en/of er over en weer interesse wordt getoond in het mogelijk aangaan van een arbeidsovereenkomst. Jouw persoonsgegevens zullen worden verwijderd binnen de vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure of wanneer er gedurende vier weken geen contact meer heeft plaatsgevonden, uiterlijk binnen de vier weken daarna. Het voorgaande lijdt uitzondering wanneer jij toestemming geeft om je persoonsgegevens langer op te slaan. In dat geval worden jouw persoonsgegevens tot maximaal één jaar na toestemming bewaard.

In het geval van klachten of geschillen over het contact of de sollicitatieprocedure worden jouw persoonsgegevens bewaard gedurende de behandeling van deze klachten en geschillen. Wanneer het duidelijk is dat een klacht of geschil is opgelost dan zullen de daarvoor bewaarde persoonsgegevens worden verwijderd.

Aanvullende informatie over verstrekking en verwerking

Jouw persoonsgegevens zullen niet aan andere ontvangers worden verstrekt. Indien persoonsgegevens wel met een andere organisatie worden gedeeld, bijvoorbeeld om referenties te checken, een achtergrondonderzoek te doen of een assessment te maken, zal jij hier vooraf over geïnformeerd worden. Er is géén sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties.

Tot slot vindt er geen geautomatiseerde besluitvorming en profilering plaats.

Jouw rechten

Op grond van de AVG komen jou diverse rechten met betrekking tot jouwpersoonsgegevens toe:
-     het recht op inzage en kopie;
-     het recht op rectificatie;
-     het recht op wissen van gegevens;
-     het recht op beperking van de verwerking;
-     het recht bezwaar te maken tegen de verwerking;
-     het recht op overdraagbaarheid van gegevens;
-     het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.

Indien je gebruik wil maken van jouw rechten, kun je een verzoek indienen via de in deze verklaring genoemde contactgegevens. Let op: bovenstaande rechten zijn niet absoluut. Dat wil zeggen dat Kneipp niet in alle gevallen gehoor hoeft te geven aan een verzoek ter uitoefening van één van voornoemde rechten.

Binnen een maand nadat Kneipp een verzoek ter uitoefening van één van voorgenoemde rechten van jou heeft ontvangen, zal Kneipp je informeren. Daarbij zal Kneipp aangeven of en hoe aan jouw verzoek gevolg gegeven en zo niet, waarom niet. Indien dit in verband met het verzoek noodzakelijk is, kan Kneipp de reactietermijn van een maand verlengen. Kneipp zal in dat geval binnen één maand aan jou kenbaar maken binnen welke termijn alsnog gereageerd wordt. Het uitoefenen van de recht(en) door jou is in beginsel kosteloos.

Klachtmelding

Het kan zijn dat je, ondanks de zorgvuldige aanpak van Kneipp, een klacht hebt over de wijze waarop Kneipp jouw persoonsgegevens verwerkt en/of met jouw rechten omgaat. Jij kunt dan een klacht indienen bij de privacy contactpersoon via de in deze verklaring vermelde contactgegevens.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is opgesteld in juni 2018 en kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden tijdig op een duidelijke wijze op deze website bekend gemaakt.

Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze privacyverklaring, dan kun je contact opnemen via de in deze verklaring vermelde contactgegevens.