Privacy statement

Kneipp doet haar uiterste best om zo volledig mogelijke en juiste informatie op deze website te publiceren, maar kan echter niet instaan voor of aansprakelijk worden gesteld voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de desbetreffende informatie. De informatie en diensten op deze website worden voortdurend bijgehouden, aangepast en aangevuld met actuele gegevens, nieuwe informatie en diensten. Kneipp kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, inclusief verlies van omzet of winst, die in verband kan worden gebracht met het gebruikmaken van de informatie en diensten op deze website. Dat geldt met name voor de vermelde links (verbindingen) naar andere websites, waarover Kneipp verder geen enkele zeggenschap heeft en waarvoor Kneipp geen enkele verantwoordelijkheid draagt, ook niet wat betreft de inhoud.

Kneipp is zich bewust van de problemen op het gebied van gegevensbescherming op internet. De door u verzonden gegevens worden alleen voor interne doeleinden gebruikt en opgeslagen overeenkomstig de bepalingen van internationale wetgeving en worden in geen geval zonder toestemming aan derden verstrekt.

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Toch heeft u het recht om informatie die van internet afkomstig is voor privédoeleinden op te slaan en te vermenigvuldigen. Verspreiding van de informatie voor commerciële doeleinden of gratis verspreiding van de informatie kan alleen na overleg met Kneipp. Ook voor de bovenstaande informatie geldt dat deze reeds verouderd kan zijn en regelmatig zal worden aangepast.

Gegevensbescherming

Bij het gebruik van onze internetinformatie kan om uw persoonlijke gegevens worden gevraagd. Het verstrekken van persoonlijke informatie gebeurt op vrijwillige basis. Uw persoonlijke gegevens worden overeenkomstig internationale bepalingen voor gegevensbescherming opgeslagen en verwerkt . De persoonlijke gegevens die verstrekt worden in het kader van het bezoeken van onze website, worden gebruikt om uw aanvragen te verwerken. Het eventueel verwerken en gebruiken van uw gegevens ten behoeve van voorlichting, reclame en marktonderzoek gebeurt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming. Wanneer u hiervoor toestemming hebt gegeven, kunt u deze te allen tijde herroepen, zodat de gegevens daarna niet meer zullen worden gebruikt.

Automatisch ingewonnen informatie, die geen persoonlijke gegevens bevat.
Wanneer u de website van Kneipp bezoekt, kan het voorkomen dat er af en toe automatisch (dus niet omdat u geregistreerd staat) algemene informatie wordt ingewonnen, die geen persoonlijke gegevens bevat (bijv. de gebruikte internetbrowser, aantal bezoeken, gemiddelde tijd dat bezoeker op de website verblijft, pagina’s die bekeken worden). Wij gebruiken deze informatie om te achterhalen wat men van onze website vindt en om de inhoud en functionaliteit ervan te verbeteren.

Auteursrechten

Alle teksten, afbeeldingen, graphics, geluids-, video- en animatiefilmbestanden, alsmede de volgorde waarin deze worden gebruikt op de website van Kneipp Nederland BV, vallen onder het auteursrecht en andere wetten ter bescherming van het intellectueel eigendom.

Zij mogen noch voor commerciële doeleinden noch voor verdere publicatie gekopieerd, veranderd of op andere websites gebruikt worden. Dit geldt niet voor de teksten en afbeeldingen die in de rubriek ’Pers’ uitdrukkelijk ter verdere publicatie worden aangeboden. Wij willen erop wijzen dat de website ook afbeeldingen bevat die vallen onder het auteursrecht van degenen die deze afbeeldingen ter beschikking hebben gesteld.

Aansprakelijkheid

Alle gegevens op deze website worden zorgvuldig gecontroleerd. Wij doen ons uiterste best deze informatie voortdurend aan te vullen en zo actueel mogelijk te houden. Toch kunnen wij niet de volledigheid, juistheid en actualiteit van de informatie garanderen. Kneipp Nederland BV stelt deze informatie zonder enige toezegging of garantie van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk, hetzij stilzwijgend ter beschikking. Kneipp Nederland BV kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade die direct of indirect het gevolg is van het gebruik van deze website, voor zover deze niet opzettelijk door of door grove nalatigheid van Kneipp Nederland BV veroorzaakt is.

Links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar andere internetsites (’links’), die buiten de verantwoordelijkheid van Kneipp Nederland BV vallen, kan er alleen sprake zijn van aansprakelijkheid van Kneipp Nederland BV in het geval dat Kneipp Nederland BV op de hoogte is van de inhoud en het voor Kneipp Nederland BV technisch en redelijkerwijs mogelijk zou zijn, het gebruik ervan tegen te gaan in het geval dat de inhoud in strijd met de wet is. Kneipp Nederland BV verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment dat deze links werden aangebracht de inhoud van de desbetreffende websites niet in strijd met de wet was. Op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of auteurschap van de websites waarnaar verwezen wordt heeft Kneipp Nederland BV geen enkele invloed. Daarom neemt Kneipp Nederland BV hierbij uitdrukkelijk afstand van de inhoud van alle websites waarnaar verwezen wordt zoals die na het aanbrengen van de links is gewijzigd. Dit laatste geldt voor alle links en verwijzingen op onze eigen website. Voor illegale, foutieve of onvolledige informatie en vooral voor schade die het gevolg is van het al dan niet gebruiken van dergelijke informatie, kan alleen de aanbieder van de desbetreffende website, waarnaar verwezen wordt, aansprakelijk worden gesteld, en niet degene die slechts via links naar deze publicaties verwijst.

Licentie

Het intellectuele eigendom op deze website, zoals patenten, merken en auteursrechten, is wettelijk beschermd. Niemand kan aan deze website rechten ontlenen wat betreft het gebruik van het intellectuele eigendom van Kneipp Werke Würzburg of derden.

Kneipp Nederland BV
Vliegend Hertlaan 49
3526 KT Utrecht
Postbus 2740
3500 GS Utrecht

T: +31 (0)30 – 2813300
E-mail : info[at]kneipp.nl 

Statutaire directie: Alexander C. Schmidt, Frank Titus
Directeur Benelux: Casper Teunissen

Handelsregister KvK 30054034
BTW-nummer  NL0029.80.149.B01