Regulaminy promocji i konkursów 

REGULAMIN KONKURSU „Nature Kids”

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa warunki, na jakich prowadzony jest konkurs „Nature Kids” (dalej zwany „Konkursem”).

2. Organizatorem Konkursu jest Anna Jechna-Grabska FIRST AID COMMUNICATION, ul. Bruzdowa 177L, 02-991 Warszawa, NIP: 7621859952 na zlecenie Kneipp GmbH, ul. Winterhäuser Str. 85, 97084 Würzburg (Niemcy) zarejestrowana w Rejestrze Handlowym (Handelsregister) prowadzonym przez Sąd Rejonowy - Sąd Rejestrowy (Amtsgericht -Registergericht) Würzburg HRB Nr. 12254, NIP: DE 134 158 209.

3. Konkurs jest organizowany przez Organizatora od 30.01.2024 od godziny 00:01 do dnia 29.02.2024 do godziny 23:59. 

4. W Konkursie może brać udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej zwana „Uczestnikiem Konkursu”). 

5. Warunkiem udziału w Konkursie przez Uczestnika Konkursu jest skuteczne zgłoszenie do udziału w Konkursie w sposób określony w § 3 ust. 1 Regulaminu. 

6. Udział w Konkursie jest nieodpłatny. 

7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu akceptuje tym samym jego warunki. 

8. Kontakt z Organizatorem Konkursu może być prowadzony drogą elektroniczną na adres e-mail Organizatora Konkursu: iod@first-aid.com.pl albo poprzez kontakt pocztą tradycyjną na adres: ul. Wróbla 23, 02-736 Warszawa.

9. Akceptując Regulamin Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.


§2. Warunki techniczne związane z udziałem w Konkursie

1. Organizator Konkursu nie zapewnia Uczestnikom sprzętu technicznego wymaganego do udziału w Konkursie. 

2. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że udział w Konkursie odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne. 

3. Zgłoszenia będą odbierane przez automatyczny system odbioru treści (zwanym w niniejszym Regulaminie „Automatycznym Systemem Odbioru Treści”), który określa datę odbioru zgłoszenia. Dane zarejestrowane przez Automatyczny System Odbioru Treści są rozstrzygające dla ustalenia kolejności zgłoszenia do Konkursu.


§3. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Aby wziąć udział w Konkursie każdy Uczestnik Konkursu winien w Czasie Zgłoszeń do Konkursu dokonać kolejno poniższych czynności:

a. przystąpić do Konkursu przez Profil Kneipp Polska na portalu społecznościowym „Facebook” lub „Instagram” poprzez umieszczenie odpowiedzi na pytanie konkursowe w komentarzu pod postem konkursowym rozpoczynając zdanie „biorę udział”. (dalej zwane „Zadania konkursowe”);

oraz

b. wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych Uczestnika Konkursu podanych przez Uczestnika Konkursu w celu uczestnictwa w Konkursie, w tym wydania Nagrody. 

2. Konkurs rozpocznie się 30.01.2024 r. i trwać będzie do 06.02.2024 r. Po zakończeniu konkursu wyłonionych jest trzech Zwycięzców biorących udział w konkursie na platformie portalu społecznościowego Instagram i dwóch Zwycięzców biorących udział w konkursie na platformie portalu społecznościowego Facebook.


§4. Zadania konkursowe

1. Zgłoszone do Konkursu Prace konkursowe, mogą być udostępniane publicznie poprzez zamieszczenie ich przez Organizatora Konkursu. 

2. Zgłoszona Praca konkursowa do udziału w Konkursie nie może naruszać przepisów prawa, praw własności intelektualnej osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, dobrych obyczajów, zawierać treści uznanych powszechnie za obraźliwe, wulgarne, dyskryminacyjne, rasistowskie lub nawołujących do nienawiści na tle religijnym lub rasowym lub z powodu innej cechy, orientacji lub wyznania.

3. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie Prace konkursowe wolne od wad prawnych.


§5. Nagrody w Konkursie

1. Organizator Konkursu przyzna 3 (trzy) nagrody w konkursie organizowanych na platformie portalu społecznościowego Instagram i 2 (dwie) nagrody w konkursie organizowanym na platformie portalu społecznościowego Facebook. Nagrodę stanowią zestawy kosmetyków marki Kneipp (każda nagroda zwana jest „Nagrodą”). 

2. Każda Nagroda w konkursie to zestawy kosmetyków, składający się z kilku kosmetyków do kąpieli Nature Kids marki Kneipp.

3. Laureaci Konkursu, w stosunku do których zachodzi po stronie Organizatora Konkursu obowiązek pobrania od laureata Konkursu zryczałtowanego podatku dochodowego zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, otrzymają dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości stanowiącej kwotę podatku dochodowego, która zostanie przeznaczona na uiszczenie przez Organizatora Konkursu zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości Nagrody.


§6. Zasady przyznawania i wydawania Nagród

1. Ogłoszenie zwycięzców Konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od daty zakończenia etapu Konkursu, a wynik zostanie opublikowany na platformie portalu społecznościowego Instagram i Facebook Kneipp Polska w komentarzu publikacji konkursowej (odpowiednio https://www.instagram.com/kneipp_polska/ oraz https://www.facebook.com/KneippPolska).  

2. Wyboru laureatów Konkursu dokona Komisja Konkursowa. Przy wyborze najlepszych Prac konkursowych Komisja Konkursowa będzie kierowała się takimi kryteriami jak: oryginalność i kreatywność. Uczestnik może dokonać wielu Zgłoszeń w trakcie trwania Konkursu. Jeden uczestnik może wygrać podczas trwania całego Konkursu tylko jeden raz.

3. Organizator Konkursu zawiadomi laureata Konkursu o przyznaniu Nagrody poprzez wiadomość w komentarzu postu konkursowego. Laureat zobowiązany będzie do przesłania wszystkich wymaganych przez Organizatora danych tj. imienia i nazwiska, adresu do wysyłki i numeru telefonu drogą elektroniczną na adres mailowy iod@first-aid.com.pl lub poprzez wiadomość prywatną na Instagramie lub Facebooku Kneipp w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty przesłania informacji o wygranej. Brak odpowiedzi w wyżej podanym terminie skutkuje przekazaniem Nagrody kolejnemu Laureatowi.

4. Warunkiem otrzymania Nagrody przez laureata Konkursu jest: udostępnienie Organizatorowi Konkursu danych koniecznych do wydania Nagrody; w przypadku nieudostępnienia tych danych w terminie wskazanym w niniejszym Regulaminie, prawo do otrzymania Nagrody wygasa,

5. Nagroda zostanie wysłana laureatom, w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych od otrzymania wszystkich wymaganych danych. 

6. Nieodebranie Nagrody w terminie 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki, powoduje przepadnięcie Nagrody. Niewydane Nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora Konkursu. 

7. Laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego lub ekwiwalentu w postaci innej nagrody rzeczowej.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie Nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie nagrodzonego laureata Konkursu.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez laureata Konkursu adresu lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą kontakt z laureatem Konkursu lub odebranie przez niego Nagrody.

10. O szczegółach odbioru Nagrody laureat Konkursu zostanie poinformowany przez Organizatora Konkursu drogą mailową lub za pośrednictwem wiadomości prywatnej na platformie portalu społecznościowego Instagram i Facebook.


§7. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy Konkursu winni zgłaszać Organizatorowi Konkursu w formie pisemnej, listem poleconym na adres Wróbla 23, 02-736 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs Nature Kids” lub drogą elektroniczną na adres: iod@first-aid.com.pl w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, a w przypadku reklamacji składanej pisemnie także dokładny adres Uczestnika Konkursu, jak również̇ dokładny opis i powód reklamacji oraz stosowne żądanie.

3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora Konkursu.

4. Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora Konkursu listem poleconym na adres podany w reklamacji w przypadku reklamacji składanej w formie pisemnej, bądź w formie wiadomości email, w przypadku reklamacji składanej drogą elektroniczną.§8.Przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu


1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Anna Jechna-Grabska FIRST AID COMMUNICATION, ul. Bruzdowa 177L, 02-991 Warszawa, NIP: 7621859952.

2. Dane są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz rozporządzeń wydanych na jej podstawie, w celach uczestnictwa i rozstrzygnięcia Konkursu, w tym opublikowania informacji o laureatach Konkursu, wydania nagród laureatom Konkursu, opublikowania Prac konkursowych nagrodzonych w Konkursie i rozpoznania reklamacji.

3. Dla realizacji celu, o których mowa w ust. 2 przetwarzane są następujące dane osobowe (dane obligatoryjne): imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, upublicznianie imienia i nazwiska laureata Konkursu na Stronie Konkursowej, na fanpageu Organizatora Konkursu oraz na portalu społecznościowym Facebook i Instagram.

4. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych Organizatora Konkursu lub w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, Organizator Konkursu przetwarzać będzie następujące dane osobowe Uczestników Konkursu: imię i nazwisko, adres email oraz numer telefonu.

5. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania Nagrody.

6. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, a także uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych w siedzibie Organizatora Konkursu w godzinach 10 - 17 w dni powszednie, lub poprzez wysłanie listu poleconego na adres Organizatora Konkursu, z dopiskiem na kopercie „dane osobowe”, lub poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną, na następujący adres e-mail Organizatora Konkursu: agencja@first-aid.com.pl, wpisując „dane osobowe”, jako temat wiadomości.

7. W przypadku zmiany danych osobowych lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych, każdy Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do ich aktualizacji w sposób wskazany w ust. 6 powyżej.

8. Wyrażam zgodę na rzecz Anna Jechna-Grabska FIRST AID COMMUNICATION, ul. Bruzdowa 177L, 02-991 Warszawa, NIP: 7621859952 na rozpowszechnianie m.in. za pośrednictwem sieci Internet mojego imienia i nazwiska w celu poinformowania przez Spółkę o fakcie bycia laureatem konkursu „Zatrzymaj chwilę z Kneipp”. Powyższa zgoda udzielana jest nieodpłatnie, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. Mam prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - w zakresie przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, a także przeniesienia danych osobowych do innego administratora.


§9. Wykluczenie z udziału w Konkursie


1. Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie, w przypadku:

a. jakichkolwiek prób ingerencji przez Uczestnika Konkursu w mechanizm Strony Konkursowej,

b. wszelkich innych nielegalnych ingerencji przez Uczestnika Konkursu w system komputerowy obsługujący Konkurs,

c. podania przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych danych, 

d. naruszenia przez Uczestnika Konkursu dowolnego postanowienia Regulaminu.


2. Wykluczenie z udziału w Konkursie może nastąpić również po rozstrzygnięciu Konkursu, o ile Organizator Konkursu ustali dopiero po przyznaniu prawa do Nagrody przyczyny wykluczenia wskazanej w ust. 1 powyżej. W takim przypadku Uczestnik Konkursu będący laureatem Konkursu zostanie poinformowany o wykluczeniu z Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany Organizatorowi Konkursu oraz przyczynach wykluczenia.


§10. Postanowienia końcowe


1. Organizator Konkursu jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

3. Konkurs prowadzony będzie na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem: Profilu Kneipp Polska na portalach społecznościowym „Instagram” i „Facebook” (Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Metę). 

4. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest niezwłocznie zawiadamiać Organizatora Konkursu o każdorazowej zmianie danych w trakcie trwania Konkursu podanych Organizatorowi Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając wiadomość na adres email: iod@first-aid.com.pl.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz członkowie najbliższej rodziny osób należących do wszystkich w/w kategorii. Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu wyłonieni jako osoby uprawnione do otrzymania Nagrody spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu Organizator Konkursu może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń. 

8. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny dla Organizatora Konkursu.

9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

10. Niniejszy regulamin dostępny jest na Stronie Konkursowej oraz w siedzibie Organizatora Konkursu.REGU

15 % NA WSZYSTKIE PRODUKTY KNEIPP


I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia i rozliczenia promocji (dalej jako Promocja) produktów KNEIPP, oferowanych przez ”PAUL HARTMANN Polska” sp. z o.o. w sklepie internetowym https://kneipp.pl (dalej jako Sklep).

2. Organizatorem promocji jest ”PAUL HARTMANN Polska” sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach, ul. Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000151009, NIP: 7310004993, REGON 471042226, BDO: 000006877, Grupa PAUL HARTMANN AG, wysokość kapitału zakładowego 15.000.000 zł (dalej jako Organizator). 

3. Promocją objęte są wszystkie produkty oferowane w Sklepie (dalej jako Produkty).

4. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610) (dalej jako Klienci lub Uczestnicy Promocji).

5. Promocją objęte są Produkty do Klientów, zaopatrywanych bezpośrednio przez Sklep, którzy w okresie trwania promocji, dokonają zakupu Produktów w Sklepie.  

6. Promocją objęty jest obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Celem promocji jest zwiększenie dostępności Produktów, wzrost odsprzedaży do Klientów oraz zwiększenie przychodów ze sprzedaży ”PAUL HARTMANN Polska” sp. z o.o. w zakresie Produktów. 

8. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu (znajdującego się na stronie internetowej: https://www.kneipp.com/pl_pl/regulamin/), w zakresie w jakim Klient będzie dokonywał zakupu ze Sklepu, w zakresie jego oferty, objętej Promocją.

9. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, że zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości. Warunkiem skorzystania Promocji jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Sklepu.


II. Czas trwania, przedmiot i warunki promocji

1. Promocja trwa od dnia 23.11.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. (włącznie) lub do wyczerpania zapasów Produktów. 

2. Zasady Promocji: 

a. w okresie obowiązywania Promocji Klient jest uprawniony do jednorazowego nabycia do 10 sztuk Produktów w Sklepie uzyskując 15% obniżenie wartości ich ceny w stosunku do ceny regularnej produktów Kneipp w Sklepie;

b. każdy z Klientów uprawniony jest do zrealizowania zakupów na warunkach Promocji tylko jeden raz w okresie trwania Promocji, przez co rozumie się złożenie zamówienia w Sklepie przez Uczestnika Promocji z wykorzystaniem tych samych danych tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail;

c. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji wyłącznie po wprowadzeniu kodu rabatowego na stronach internetowych Sklepu, o treści Kneipp15, w trakcie procesu składania zamówienia. 

3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami. 


III. Zwrot Produktu. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość. Reklamacje. 

1. Uczestnik Promocji ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki bez jakiekolwiek przyczyny. Do zachowania powyższego terminu wystarczy, że Uczestnik Promocji złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Kwestie odstąpienia od umowy zawartej na odległość uregulowane zostały w Regulaminie Sklepu. 

2. Prawo złożenia reklamacji w zakresie organizacji i przebiegu Promocji przysługuje Uczestnikom Promocji.

3. Reklamacje co do organizacji i przebiegu Promocji mogą być zgłaszane mailowo na adres sklep@kneipp.pl lub pisemnie na adres Organizatora: ”PAUL HARTMANN Polska” Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice, z dopiskiem: Kneipp15.

4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Uczestnika Promocji, dokładny adres (w przypadku reklamacji pisemnej), nazwę Promocji, a także dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

5. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora w formie, w której złożono reklamację (list polecony lub wiadomość e-mail na adres podany w reklamacji), w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

6. Niezależnie od przewidzianej procedury reklamacyjnej Uczestnik Promocji uprawniony jest do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.


IV. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

a. zmiana przepisów prawa regulujących przeprowadzenie Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji;

b. zmiana sposobu przeprowadzenia Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznych (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);

c. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie sprzedaży;

d. wycofanie przez Organizatora Produktów, lub ich niedostępność przez okres dłuższy niż 2 tygodnie.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku konieczności sprostowania oczywistych omyłek i błędów pisarskich. Inna zmiana zasad Promocji jest dopuszczalna o ile zmiana Regulaminu nie będzie prowadzić do pogorszenia sytuacji prawnej Uczestników Promocji, w szczególności nie będzie naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji przed taką zmianą.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6.11.2023 r. i jest dostępny na stronie Sklep pod adresem  www.kneipp.com/pl_pl/regulamin-promocji/

REGULAMIN KONKURSU „Zatrzymaj chwilę z Kneipp”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa warunki, na jakich prowadzony jest konkurs „Zatrzymaj chwilę z Kneipp” (dalej zwany „Konkursem”).

2. Organizatorem Konkursu jest Anna Jechna-Grabska FIRST AID COMMUNICATION, ul. Bruzdowa 177L, 02-991 Warszawa, NIP: 7621859952 na zlecenie Kneipp GmbH, ul. Winterhäuser Str. 85, 97084 Würzburg (Niemcy) zarejestrowana w Rejestrze Handlowym (Handelsregister) prowadzonym przez Sąd Rejonowy - Sąd Rejestrowy (Amtsgericht -Registergericht) Würzburg HRB Nr. 12254, NIP: DE 134 158 209.

3. Konkurs jest organizowany przez Organizatora od 06.11.2023 od godziny 00:01 do dnia 19.02.2023 do godziny 23:59. 

4. W Konkursie może brać udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej zwana „Uczestnikiem Konkursu”). 

5. Warunkiem udziału w Konkursie przez Uczestnika Konkursu jest skuteczne zgłoszenie do udziału w Konkursie w sposób określony w § 3 ust. 1 Regulaminu. 

6. Udział w Konkursie jest nieodpłatny. 

7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu akceptuje tym samym jego warunki. 

8. Kontakt z Organizatorem Konkursu może być prowadzony drogą elektroniczną na adres e-mail Organizatora Konkursu: iod@first-aid.com.pl albo poprzez kontakt pocztą tradycyjną na adres: ul. Wróbla 23, 02-736 Warszawa.

9. Akceptując Regulamin Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.


§ 2. Warunki techniczne związane z udziałem w Konkursie

1. Organizator Konkursu nie zapewnia Uczestnikom sprzętu technicznego wymaganego do udziału w Konkursie. 

2. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że udział w Konkursie odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne. 

3. Zgłoszenia będą odbierane przez automatyczny system odbioru treści (zwanym w niniejszym Regulaminie „Automatycznym Systemem Odbioru Treści”), który określa datę odbioru zgłoszenia. Dane zarejestrowane przez Automatyczny System Odbioru Treści są rozstrzygające dla ustalenia kolejności zgłoszenia do Konkursu.


§ 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Aby wziąć udział w Konkursie każdy Uczestnik Konkursu winien w Czasie Zgłoszeń do Konkursu dokonać kolejno poniższych czynności:

a. przystąpić do Konkursu przez Profil Kneipp Polska na portalu społecznościowym „Facebook” lub „Instagram” poprzez umieszczenie odpowiedzi na pytanie konkursowe w komentarzu pod postem konkursowym rozpoczynając zdanie „biorę udział”. (dalej zwane „Zadania konkursowe”);

oraz

b. wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych Uczestnika Konkursu podanych przez Uczestnika Konkursu w celu uczestnictwa w Konkursie, w tym wydania Nagrody. 

2. Konkurs podzielony jest na 8 etapów, które publikowane będą: 

a. 7 listopada 2023 r. i trwać będą do 13 listopada 2023 r. (etap I); 

b. 14 listopada 2023 r. i trwać będą do 20 listopada 2023 r. (etap II);

c. 28 listopada 2023 r. i trwać będą do 4 grudnia 2023 r. (etap III);

d. 12 grudnia 2023 r. i trwać będą do 18 grudnia 2023 r. (etap IV);

e. 27 grudnia 2023 r. i trwać będą do 2 stycznia 2023 r. (etap V);

f. 9 stycznia 2023 r. i trwać będą do 15 stycznia 2023 r. (etap VI);

g. 23 stycznia 2023 r. i trwać będą do 29 stycznia 2023 r. (etap VII);

h. 12 lutego 2023 r. i trwać będą do 19 lutego 2023 r. (etap VIII);

W każdym etapie wyłonionych jest trzech Zwycięzców. 


§ 4. Zadania konkursowe

1. Zgłoszone do Konkursu Prace konkursowe, mogą być udostępniane publicznie poprzez zamieszczenie ich przez Organizatora Konkursu 

2. Zgłoszona Praca konkursowa do udziału w Konkursie nie może naruszać przepisów prawa, praw własności intelektualnej osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, dobrych obyczajów, zawierać treści uznanych powszechnie za obraźliwe, wulgarne, dyskryminacyjne, rasistowskie lub nawołujących do nienawiści na tle religijnym lub rasowym lub z powodu innej cechy, orientacji lub wyznania.

3. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie Prace konkursowe wolne od wad prawnych.


§ 5. Nagrody w Konkursie

1. Organizator Konkursu przyzna 3 (trzy) nagrody w każdym Etapie konkursu. Nagrodę stanowią zestawy kosmetyków marki Kneipp (każda nagroda zwana jest „Nagrodą”). 

2. Każda Nagroda w konkursie to zestawy kosmetyków, składający się z kilku kosmetyków do kąpieli marki Kneipp.

3. Laureaci Konkursu, w stosunku do których zachodzi po stronie Organizatora Konkursu obowiązek pobrania od laureata Konkursu zryczałtowanego podatku dochodowego zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, otrzymają dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości stanowiącej kwotę podatku dochodowego, która zostanie przeznaczona na uiszczenie przez Organizatora Konkursu zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości Nagrody.


§ 6. Zasady przyznawania i wydawania Nagród

1. Ogłoszenie zwycięzców Konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od daty zakończenia każdego etapu Konkursu, a wynik zostanie opublikowany na Instagramie i Facebooku Kneipp Polska w komentarzu publikacji konkursowej (odpowiednio https://www.instagram.com/kneipp_polska/ oraz https://www.facebook.com/KneippPolska).  

2. Wyboru laureatów Konkursu dokona Komisja Konkursowa. Przy wyborze najlepszych Pracy konkursowej Komisja Konkursowa będzie kierowała się takimi kryteriami jak: oryginalność i kreatywność. Uczestnik może dokonać wielu Zgłoszeń w trakcie trwania Konkursu. Jeden uczestnik może wygrać podczas trwania całego Konkursu tylko raz.

3. Organizator Konkursu zawiadomi laureata Konkursu o przyznaniu Nagrody poprzez wiadomość w komentarzu postu konkursowego. Laureat zobowiązany będzie do przesłania wszystkich wymaganych przez Organizatora danych tj. imienia i nazwiska, adresu do wysyłki i numeru telefonu drogą elektroniczną na adres mailowy iod@first-aid.com.pl lub poprzez wiadomość prywatną na Instagramie lub Facebooku Kneipp w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty przesłania informacji o wygranej. Brak odpowiedzi w wyżej podanym terminie skutkuje przekazaniem Nagrody kolejnemu Laureatowi.

4. Warunkiem otrzymania Nagrody przez laureata Konkursu jest: udostępnienie Organizatorowi Konkursu danych koniecznych do wydania Nagrody; w przypadku nieudostępnienia tych danych w terminie wskazanym w niniejszym Regulaminie, prawo do otrzymania Nagrody wygasa,

5. Nagroda zostanie wysłana laureatom, w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych od otrzymania wszystkich wymaganych danych. 

6. Nieodebranie Nagrody w terminie 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki, powoduje przepadnięcie Nagrody. Niewydane Nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora Konkursu. 

7. Laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego lub ekwiwalentu w postaci innej nagrody rzeczowej.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie Nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie nagrodzonego laureata Konkursu.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez laureata Konkursu adresu lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą kontakt z laureatem Konkursu lub odebranie przez niego Nagrody.

10. O szczegółach odbioru Nagrody laureat Konkursu zostanie poinformowany przez Organizatora Konkursu drogą mailową lub za pośrednictwem rozmowy telefonicznej.


§ 7. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy Konkursu winni zgłaszać Organizatorowi Konkursu w formie pisemnej, listem poleconym na adres Wróbla 23, 02-736 Warszawa, z dopiskiem „Zatrzymaj chwilę z Kneipp” lub drogą elektroniczną na adres: iod@first-aid.com.pl w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, a w przypadku reklamacji składanej pisemnie także dokładny adres Uczestnika Konkursu, jak również̇ dokładny opis i powód reklamacji oraz stosowne żądanie.

3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora Konkursu.

4. Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora Konkursu listem poleconym na adres podany w reklamacji w przypadku reklamacji składanej w formie pisemnej, bądź w formie wiadomości email, w przypadku reklamacji składanej drogą elektroniczną.§ 8. Przetwarzaniedanych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu


1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Anna Jechna-Grabska FIRST AID COMMUNICATION, ul. Bruzdowa 177L, 02-991 Warszawa, NIP: 7621859952.

2. Dane są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz rozporządzeń wydanych na jej podstawie, w celach uczestnictwa i rozstrzygnięcia Konkursu, w tym opublikowania informacji o laureatach Konkursu, wydania nagród laureatom Konkursu, opublikowania Prac konkursowych nagrodzonych w Konkursie i rozpoznania reklamacji.

3. Dla realizacji celu, o których mowa w ust. 2 przetwarzane są następujące dane osobowe (dane obligatoryjne): imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, upublicznianie imienia i nazwiska laureata Konkursu na Stronie Konkursowej, na fanpageu Organizatora Konkursu oraz na portalu społecznościowym Facebook i Instagram.

4. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych Organizatora Konkursu lub w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, Organizator Konkursu przetwarzać będzie następujące dane osobowe Uczestników Konkursu: imię i nazwisko, adres email oraz numer telefonu.

5. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania Nagrody.

6. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, a także uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych w siedzibie Organizatora Konkursu w godzinach 10 - 17 w dni powszednie, lub poprzez wysłanie listu poleconego na adres Organizatora Konkursu, z dopiskiem na kopercie „dane osobowe”, lub poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną, na następujący adres e-mail Organizatora Konkursu: agencja@first-aid.com.pl, wpisując „dane osobowe”, jako temat wiadomości.

7. W przypadku zmiany danych osobowych lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych, każdy Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do ich aktualizacji w sposób wskazany w ust. 6 powyżej.

8. Wyrażam zgodę na rzecz Anna Jechna-Grabska FIRST AID COMMUNICATION, ul. Bruzdowa 177L, 02-991 Warszawa, NIP: 7621859952 na rozpowszechnianie m.in. za pośrednictwem sieci Internet mojego imienia i nazwiska w celu poinformowania przez Spółkę o fakcie bycia laureatem konkursu „Zatrzymaj chwilę z Kneipp”. Powyższa zgoda udzielana jest nieodpłatnie, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. Mam prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - w zakresie przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, a także przeniesienia danych osobowych do innego administratora.


§9.Wykluczenie z udziału w Konkursie


1. Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie, w przypadku:

a. jakichkolwiek prób ingerencji przez Uczestnika Konkursu w mechanizm Strony Konkursowej,

b. wszelkich innych nielegalnych ingerencji przez Uczestnika Konkursu w system komputerowy obsługujący Konkurs,

c. podania przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych danych, 

d. naruszenia przez Uczestnika Konkursu dowolnego postanowienia Regulaminu.

2. Wykluczenie z udziału w Konkursie może nastąpić również po rozstrzygnięciu Konkursu, o ile Organizator Konkursu ustali dopiero po przyznaniu prawa do Nagrody przyczyny wykluczenia wskazanej w ust. 1 powyżej. W takim przypadku Uczestnik Konkursu będący laureatem Konkursu zostanie poinformowany o wykluczeniu z Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany Organizatorowi Konkursu oraz przyczynach wykluczenia.


§ 10. Postanowienia końcowe


1. Organizator Konkursu jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

3. Konkurs prowadzony będzie na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem: Profilu Kneipp Polska na portalach społecznościowym „Instagram” i „Facebook” (Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebooka). 

4. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest niezwłocznie zawiadamiać Organizatora Konkursu o każdorazowej zmianie danych w trakcie trwania Konkursu podanych Organizatorowi Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając wiadomość na adres email: iod@first-aid.com.pl.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz członkowie najbliższej rodziny osób należących do wszystkich w/w kategorii. Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu wyłonieni jako osoby uprawnione do otrzymania Nagrody spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu Organizator Konkursu może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń. 

8. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny dla Organizatora Konkursu.

9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

10. Niniejszy regulamin dostępny jest na Stronie Konkursowej oraz w siedzibie Organizatora Konkursu.