Wejście frontowe do fabryki Kneipp w Ochsenfurcie

Regulamin - Ogólne warunki handlowe

Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym https://kneipp.pl (dalej jako Sklep), prowadzanym przez Paul Hartmann Polska sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach.

Warunkiem złożenia zamówienia (zawarcia umowy sprzedaży) w Sklepie przez stronę dokonującą zakupów (dalej jako Nabywca) jest jej zapoznanie się z niniejszym regulaminem (dalej jako Regulamin) i akceptacja jego postanowień w czasie składania zamówienia.


§1

Strony transakcji

1. Nabywcą w Sklepie może być wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu (dalej jako Sprzedawca) jest podmiot prowadzący Sklep, tj. Paul Hartmann Polska sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach, ul. Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice.wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000151009, NIP: 7310004993, BDO: 000006877, kapitał zakładowy 15.000.000 zł.. 

3. W celu szybkiego kontaktu ze Sprzedawcą Nabywca może wykorzystać drogę korespondencji elektronicznej pod adresem e-mail: sklep@kneipp.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 539 535 603 w sprawach związanych z zakupami w sklepie internetowym oraz [•] w celu uzyskania innych informacji związanych z firmą Paul Hartmann Polska sp. z o.o. Sprzedawca pozostaje do telefonicznej oraz e-mailowej dyspozycji codziennie, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8:00 do 16:00.

4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca w ramach funkcjonowania Sklepu to:

a. komputer, tablet lub telefon z dostępem do Internetu,

b. przeglądarki internetowe w aktualnej wersji: Internet Explorer, Firefox, Chrome lub Opera dla urządzeń stacjonarnych lub Chrome, Samsung Internet, Opera Mini lub Safari dla urządzeń mobilnych,

c. posiadanie konta poczty elektronicznej e-mail przez Nabywcę.


§2

Przedmiot transakcji

1. Przedmiotami transakcji są produkty prezentowane w Sklepie (dalej jako Towary).

2. Ceny wszystkich Towarów prezentowanych w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Cena brutto Towaru nie obejmuje kosztu przesyłki, który to koszt ponoszony jest przez Nabywcę.

3. Cenniki i inne informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu kneipp.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny ( t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360).


§3

1. Zamówienia w ramach Sklepu mogą być dokonywane przez Nabywcę przez całą dobę i cały rok.

2. Nabywca składając zamówienie, składa ofertę zakupu zamawianych przedmiotów (Towarów), zgodnie z informacją na ich temat (cena, specyfikacja, ilość), znajdującą się w momencie zamówienia w Sklepie.

3. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie zawiadamia o przyjęciu zamówienia do realizacji, co następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Nabywcy wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Nabywcy. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między Nabywcą, a Sprzedawcą. Sprzedawca zastrzega, że w przypadku złożenia zamówienia w dni powszednie po godzinie 16.00, w soboty, niedziele oraz święta, potwierdzenie przyjęcia zamówienia może nastąpić do godziny 12.00 następnego dnia roboczego.

4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie nie jest konieczna rejestracja i założenie konta Nabywcy w systemie prowadzonym na stronach kneipp.pl. Nabywca może jednak założyć konto Nabywcy podając dane wskazane w formularzu rejestracji.

5. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie dokładnych danych (imię, nazwisko oraz adres dostawy) wraz z numerem telefonu.


§4

Formy płatności

Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:

a. przelewem tradycyjnym, przed dostawą Towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy,

b. płatnościami PayU, przed dostawą Towaru na konto PayU Sprzedawcy

c. za pośrednictwem usługi BLIK, przed dostawą Towaru na konto PayU Sprzedawcy

d. kartą płatniczą lub za pośrednictwem usługi BLIK, przed odbiorem towaru w paczkomacie InPost sp. z o.o., na konto PayU Sprzedawcy.

2. Z chwilą wpłynięcia należności na rachunek bankowy lub konto PayU Sprzedawcy, Towar zostaje wysłany wraz z paragonem lub fakturą.


§5

Paragony, faktury

1. Do każdego zakupionego Towaru dołączany jest paragon fiskalny lub faktura VAT. W przypadku uzasadniającym wystawienie faktury VAT, warunkiem realizacji zamówienia poza udzieleniem informacji wskazanych § 3 ust. 5 Regulaminu będzie wskazanie w zamówieniu firmy przedsiębiorcy zamawiającego oraz przydzielonego mu numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

2. Nie ma możliwości wystawienia duplikatu paragonu fiskalnego. Nabywca w momencie dostawy jest zobowiązany sprawdzić, czy w przesyłce znajduje się paragon lub faktura VAT. W przypadku braku paragonu lub faktury VAT należy zgłosić to w dniu dostawy pracownikowi firmy kurierskiej, ewentualnie drogą e-mailową na adres Sprzedawcy.

3. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia faktury VAT bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.


§6

Dostawa produktu

1. Dostawy Towarów zamawianych w Sklepie realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Termin realizacji zamówienia wynosi od 3 do 5 dni roboczych. W przypadku, gdy zamówiony Towar jest niedostępny, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Nabywcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, informując jednocześnie o możliwym terminie realizacji zamówienia lub o dostępności Towaru zamiennego, posiadającego te same co zamówiony Towar właściwości.

3. W wypadku, o którym mowa § 6 ust. 2 zd. 2 Regulaminu, Nabywca będzie uprawniony do podjęcia decyzji, czy (i) będzie oczekiwał na realizację złożonego zamówienia w wydłużonym terminie określonym przez Sprzedawcę, albo (ii) wyrazi zgodę na dostarczenie mu Towaru zamiennego, posiadającego te same co zamówiony Towar właściwości, albo (iii) zwróci się z żądaniem zwrotu uiszczonej ceny, odstępując od zamówienia (umowy sprzedaży). Uprawnienie Nabywcy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym będzie mu przysługiwać w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Sprzedawcy informacji, o której mowa w § 6 ust. 2 zd. 2 Regulaminu. W przypadku uchybienia przez Nabywcę terminowi, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Sprzedawca dokona na rzecz Nabywcy zwrotu ceny.

4. W przypadku zgody Nabywcy na otrzymanie Towaru zamiennego, Nabywca ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w § 7 Regulaminu. Zwrot Towaru zastępczego następuje w takim wypadku na koszt Nabywcy

5. Sprzedawca dostarcza zamówione Towary za pośrednictwem firmy kurierskiej lub do paczkomatu, zgodnie z wyborem Nabywcy. Sposób oraz koszt dostawy Towaru został określony w Sklepie.

6. Z chwilą odbioru przesyłki od firmy kurierskiej lub pobrania go z paczkomatu, na Nabywcę przechodzi prawo własności Towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Nabywca ma obowiązek dokładnie sprawdzić przesyłkę zawierającą Towar w obecności kuriera lub w trakcie odbioru w paczkomacie. Jakiekolwiek uszkodzenia lub uwagi dotyczące stanu fizycznego przesyłki zawierającej Towar (np. jej zniszczenia) powinny zostać przekazane niezwłocznie przez Nabywcę Sprzedawcy oraz podmiotowi odpowiedzialnemu za doręczenie przesyłki zawierającej Towar.

§7

Odstąpienie od umowy

1. Konsument (w myśl art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z Dz.U. z 2022 r. poz. 1360)) (dalej jako Konsument) oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą dla tej osoby zawodowego charakteru, wynikającego z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej jako Przedsiębiorca o Cechach Konsumenta), ma prawo odstąpić od umowy (zamówienia) złożonego w Sklepie, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.2. Termin do odstąpienia od umowy (zamówienia) wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument lub Przedsiębiorca o Cechach Konsumenta wszedł w posiadanie zamówionego Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o Cechach Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument lub Przedsiębiorca o Cechach Konsumenta musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy (zamówienia) w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztową przesyłką rejestrowaną (list polecony) lub pocztą elektroniczną).

4. Konsument lub Przedsiębiorca o Cechach Konsumenta może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy , jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza odstąpienia od umowy mogą Państwo pobrać klikając w następujący przycisk.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy (zamówienia), wystarczy, aby Konsument lub Przedsiębiorca o Cechach Konsumenta wysłał oświadczenie o wykonaniu przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy (zamówienia) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, na zasadach opisanych w § 8 ust. 3 Regulaminu.

6. W przypadku odstąpienia od umowy (zamówienia) przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o Cechach Konsumenta, Sprzedawca dokona na jego rzecz zwrotu wszystkich otrzymanych płatności, w tym kosztów dostarczenia Towaru(z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o Cechach Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczeni oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, w każdym jednak przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym oświadczenie o odstąpieniu od umowy (zamówienia) zostało doręczone Sprzedawcy.

7. Sprzedawca dokona zwrotu ceny na rzecz Konsumenta lub Przedsiębiorcy o Cechach Konsumenta przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przy uiszczeniu ceny za Towar zamówiony w Sklepie. W przypadku, gdy Konsument lub Przedsiębiorca o Cechach Konsumenta uiścił cenę w formie gotówkowego rozliczenia (przesyłka za pobraniem), Sprzedawca dokona zwrotu ceny na jego rzecz w zależności od wyboru Konsument lub Przedsiębiorca o Cechach Konsumenta: (i) na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o Cechach Konsumenta, albo (ii) w formie przekazu pocztowego.

8. Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru zwracanego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o Cechach Konsumenta, lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienie od umowy (zamówienia) Konsument lub Przedsiębiorca o Cechach Konsumenta zobowiązany jest do niezwłocznego odesłania zamówionego Towaru na adres Sprzedawcy, w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostało złożone oświadczenie o odstąpieniu od umowy (zamówienia). Dla zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wystarczające jest nadanie Towaru przed jego upływem.

10. Konsument lub Przedsiębiorca o Cechach Konsumenta, w przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy (zamówienia) zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

11. Konsument lub Przedsiębiorca o Cechach Konsumenta odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

12. Realizując obowiązek wynikający z art. 12 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) wskazujemy, że prawo odstąpienia od umowy (zamówienia) przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy o Cechach Konsumenta nie przysługuje w przypadku umów (zamówień):

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub przedsiębiorcy o cechach konsumenta, lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.


§8

Gwarancje oraz odpowiedzialność Sprzedawcy za zgodność towaru z umową

1. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. Towary posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy.

3. Gwarancja na sprzedany Towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy, którym jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą o Cechach Konsumenta, wynikających z niezgodności Towaru z umową.

4. Reklamacja może zostać złożona przez Nabywcę zarówno: (i) w formie korespondencji elektronicznej na adres mailowy Sprzedawcy sklep@kneipp.pl, (ii) jak i w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Nabywcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekaże Nabywcy na papierze lub innym trwałym nośniku. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Nabywcę do jej niezwłocznego uzupełnienia w niezbędnym zakresie koniecznym do rozpatrzenia reklamacji, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Nabywcę. Uchybienie terminowi, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym będzie tożsame z odstąpieniem przez Nabywcę od zgłoszenia reklamacji. Powyższe nie uchybia możliwości Nabywcy do ponownego złożenia reklamacji.

7. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Nabywcy, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

8. Do umów sprzedaży (zamówień) zawieranych w Sklepie, jeżeli Nabywcą jest Konsument lub Przedsiębiorcą o Cechach Konsumenta nie stosuje się przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 i 2337). Podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Nabywcy będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą o Cechach Konsumenta w przypadku niezgodności Towarów z umową reguluje Rozdział 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287) (dalej jako u.p.k.), o czym mowa w § 8 ust. 9 - 20 Regulaminu.

9. Sprzedawca zobowiązany jest, aby Towary oferowane w Sklepie były zgodne z umową sprzedaży (zamówieniem) zawieraną w Sklepie. Zgodnie z art. 43b ust. 1 u.p.k., Towar jest zgodny z umową jeżeli zgodne z umową pozostają jego:

 a. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;

 b. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy o Cechach Konsumenta, o którym Konsument lub Przedsiębiorca o Cechach Konsumenta powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

10. Zgodnie z art. 43b ust. 2 u.p.k., Towar aby został uznany za zgodny z umową, musi:

 a. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

 b. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca o Cechach Konsumenta może rozsądnie  oczekiwać;

 c. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi lub Przedsiębiorcy o Cechach Konsumenta przed zawarciem  umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru;

 d. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument lub Przedsiębiorca o Cechach Konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez  Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże,  że:

 i. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;

 ii. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie  zostało złożone, lub w porównywalny sposób;

 iii. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub Przedsiębiorcy o Cechach Konsumenta o zawarciu umowy.

11. W przypadku niezgodności Towaru z umową Nabywca będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą o Cechach Konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca o Cechach Konsumenta żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca o Cechach Konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o Cechach Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy o Cechach Konsumenta o powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o Cechach Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcę o Cechach Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument lub Przedsiębiorca o Cechach Konsumenta go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca. Konsument lub Przedsiębiorca o Cechach Konsumenta udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta Towar na swój koszt. Konsument lub Przedsiębiorca o Cechach Konsumenta nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.

12. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca o Cechach Konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy (zamówienia), gdy:

a. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z § 8 ust. 11 Regulaminu;

b. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z § 8 ust. 11 Regulaminu;

c. brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;

d. brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w § 8 ust. 11 Regulaminu;

e. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy o Cechach Konsumenta. 

13. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy o Cechach Konsumenta kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.

14. Konsument lub Przedsiębiorca o Cechach Konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

15. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych zamówionych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument lub Przedsiębiorca o Cechach Konsumenta może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o Cechach Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca o Cechach Konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

16. W razie odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca o Cechach Konsumenta niezwłocznie zwraca Towar do Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy o Cechach Konsumenta cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

17. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca o Cechach Konsumenta, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

18. Konsument lub Przedsiębiorca o Cechach Konsumenta może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z § 8 ust 11 i 12 Regulaminu.

19. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w § 8 ust. 10 Regulaminu, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca o Cechach Konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

20. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową.


§9

Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu

1. PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez użytkowników Sklepu.

2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, mogą być zgłaszane pisemnie na adres: Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice, mailowo pod adres sklep@kneipp.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego, znajdującego się w Sklepie.

3. W reklamacji klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

4. Reklamacje opisane w niniejszym paragrafie Sprzedawca rozpatrzy w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

5. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@kneipp.pl.


§10

Ochrona danych osobowych

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Paul Hartmann Sp. z o.o. w sklepie internetowym www.kneipp.pl zostały zamieszczone na stronie Sklepu w zakładce Polityka prywatności oraz Ochrona danych osobowych.


§11

Postanowienia końcowe

1. Do umowy sprzedaży Towarów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Spory powstałe pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą podlegają rozstrzygnięciu rzeczowo właściwym polskim sądom powszechnym.

2. Regulamin znajduje zastosowanie do umów (zamówień) zawieranych od dnia 11.07.2023 roku.