RODO / Polityka prywatności

Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych  

I. Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych w PAUL HARTMANN POLSKA Sp. z o.o. zostały określone w Polityce ochrony danych osobowych dostępnej na stronie internetowej hartmann.info oraz Polityce prywatności i polityce cookies.

II. Administratorem danych osobowych Użytkownika Serwisu jest PAUL HARTMANN POLSKA Sp. z o.o. (ul. Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice).

III. Decydując się na korzystanie z Serwisu oraz dokonując jakiejkolwiek czynności na witrynie internetowej dostępnej pod adresem https://kneipp.com/pl_pl/, zwanej dalej „Serwisem", tj. zakładając konto klienta lub składając zamówienie w Sklepie Internetowym „https://kneipp.com/pl_pl/", wyrażając zgodę na dostarczanie Państwu treści marketingowych oraz informacji handlowych, wypełniając formularz kontaktowy, korzystając z chat'u, świadomie zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu:

a. realizacji zamówienia /w przypadku złożenia przez Panią/Pana zamówienia/,

b. subskrypcji /w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na dostarczanie treści marketingowych oraz informacji handlowych/,

c. kontaktu /w przypadku wypełnienia przez Panią/Pana formularza kontaktowego lub skorzystania z chat'u/,


Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

I. Celami oraz podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:


a. W przypadku zamówień składanych w Sklepie Internetowym „https://kneipp.com/pl_pl/" celem przetwarzania jest:


• obsługa zamówień, tj. wykonanie umowy zawieranej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem, zwanej dalej: „Umową" oraz podjęcie niezbędnych działań przed zawarciem Umowy; do zawarcia Umowy dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu; podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych osobowych do zawarcia oraz wykonania Umowy - art. 6 ust. 1 lit (b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych) - dalej także „RODO";

• ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw (w tym dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami) - art. 6 ust. 1 lit (f) RODO;

• obsługa reklamacji - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania w związku z realizacją umowy - art. 6 ust. 1 lit (b) RODO;

• realizacja obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny - art. 6 ust. 1 lit (c) RODO.


b. W przypadku dostarczania treści marketingowych oraz informacji handlowej (newsletter) celem przetwarzania jest przekazywanie Pani/Panu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych, ofert, treści marketingowych, promocyjnych oraz udostępniania Pani/Panu treści gromadzonych w serwisie - podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda a także uzasadniony interes Administratora polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Użytkownika zgody (marketing bezpośredni) - art. 6 ust. 1 lit (a) i (f) RODO.


c. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego lub narzędzia chat celem przetwarzania jest identyfikacja nadawcy / rozmówcy oraz obsługa jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz / rozmowy - podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolne wyrażenie zgody przez Pana/Panią na obsługę zapytania / kontaktu z wykorzystaniem narzędzia chat - art. 6 ust. 1 lit (a) i (f) RODO.


II. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.


III. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj.:


a. W przypadku obsługi zamówień Serwisu przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa (m.in. prawa podatkowego).


b. W przypadku dostarczania informacji handlowej i marketingu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora - chyba że Pani/Pan sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych, natomiast w zakresie w jakim ich przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody do czasu cofnięcia zgody.


c. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego / skorzystania z narzędzia chat przez okres dwóch lat kalendarzowych liczonych od ostatniej korespondencji / rozmowy.


IV. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do Państwa Trzeciego ani do organizacji międzynarodowych, z zastrzeżeniem pkt V.


V. W przypadku skorzystania przez Panią/Pana z funkcjonalności chatu (Livechat), Pani/Pana dane będą przekazane do Państwa Trzeciego i tam przetwarzane. 


Administrator może, w związku z korzystaniem z określonych usług, przekazać dane osobowe do państw trzecich, tj. krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Państwa dane mogą być przekazywane wyłącznie do państw trzecich lub podmiotów w stosunku, do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych. Lista państw co do których Komisja Europejska wydała decyzję potwierdzającą, że państwo trzecie zapewnia odpowiedni stopień ochrony znajduje się pod tym linkiem.


W razie braku decyzji Komisji Europejskiej, stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony określonej w art. 45 ust. 3 RODO Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego wyłącznie na podstawie: wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez polski organ nadzorczy i zatwierdzonych przez Komisję, zatwierdzonego kodeksu postępowania lub zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji (art. 46 RODO).


W razie braku decyzji Komisji Europejskiej, stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony określonej w art. 45 ust. 3 RODO lub braku odpowiednich zabezpieczeń określonych w art. 46 RODO, w tym wiążących reguł korporacyjnych wystąpimy do Pana/Pani o wyrażenie wyraźnej zgody na takie przekazanie do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, informując Pana/Panią o uprzednim ryzyku wiążącym się z takim przekazaniem na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO. W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać informacji o stosownych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z nami na adres wskazany w pkt. 1 powyżej.Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

I. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:


a. Prawo dostępu do treści danych osobowych - prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych - na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;


b. Prawo uzyskania kopii danych - na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;


c. Prawo do sprostowania - na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;


d. Prawo do usunięcia danych - na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;


e. Prawo do ograniczenia przetwarzania - na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);


f. Prawo do przenoszenia danych - na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez Panią/Pana dane, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi - jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;


h. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych - osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;


i. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych - osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;


j. Prawo wycofania zgody - jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody; oświadczenie o cofnięciu zgody należy wysłać na adres mailowy.


k. Prawo do skargi - w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


II. W sprawie realizacji praw, których mowa w pkt I lit. a-j należy kontaktować się z Administratorem na adres e-mail: RODO@hartmann.info ze wskazaniem, że żądanie dotyczy Serwisu https://kneipp.com/pl_pl/.


III. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.


Rejestracja Użytkownika w Serwisie - Login i hasło

I. Login i hasło do sklepu internetowego https://kneipp.com/pl_pl/ otrzymują klienci prowadzący działalność handlową bądź osoby fizyczne nieprowadzące takiej działalności, po wypełnieniu formularza rejestracyjnego.


II. W przypadku osób prowadzących działalność handlową, rejestracja jego konta wymaga uprzedniej akceptacji przez pracownika sklepu. Użytkownik otrzymuje login i hasło. Po zalogowaniu na stronie sklepu, w zakładce "Edytuj swoje konto", klient ma możliwość ustawienia swojego własnego hasła.III. Rejestracja konta osoby fizycznej nieprowadzącej działalności handlowej odbywa się automatycznie przez system, który generuje dla niego hasło. Po zalogowaniu na stronie sklepu, w zakładce „Edytuj swoje konto", klient ma możliwość ustawienia swojego własnego hasła.


IV. W wypadku zapomnienia hasła istnieje możliwość jego odzyskania poprzez podanie swojego numeru klienta oraz adresu e-mail w panelu „Przypomnienie hasła". Jeśli dane te będą poprawne, klient otrzymuje drogą mailową nowe hasło do logowania.


Kontakt

I. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Serwisu.


II. Skorzystanie z formularza kontaktowego wymaga podania danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, e-maila, niezbędnych do skontaktowania się z Panią/Panem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie.


III. Może Pani/Pan podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania.


IV. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, ale wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytanie. 


Informacja handlowa

I. Wypełniając formularz rejestracyjny zostanie Pani/Pan jednocześnie poproszona/y o złożenie oświadczenia, iż wyraża /nie wyraża zgody na otrzymywanie informacji handlowych oraz materiałów marketingowych wysyłanych przez Administratora, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 344) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1648 z poź. zm.)

II. Zgoda jest całkowicie dobrowolna, jednak brak jej wyrażenia uniemożliwia Administratorowi wysyłkę informacji handlowej oraz treści marketingowych (w tym również w formie newslettera).

III. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia w każdym czasie zgody na otrzymywanie informacji handlowych oraz treści marketingowych.

Polityka Prywatności

I. Ochrona bezpieczeństwa i prywatności Państwa danych osobowych jest dla PAUL HARTMANN Polska Sp. z o. o. niezwykle istotna. Poniższe postanowienia dostarczą Państwu informacji o tym, jakie dane gromadzimy i w jakim celu je wykorzystujemy, a także komu możemy je przekazać. PAUL HARTMANN Polska Sp. z o. o. wykorzystuje wyłącznie tylko te dane, które Państwo dostarczyli i tylko w tym celu w jakim skontaktowali się Państwo z nami, np. w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, zrealizowania zamówienie, udostępnienia oferty PAUL HARTMANN Polska Sp. z o. o. Macie Państwo pełne prawo do decydowania o swoich danych osobowych. Dla PAUL HARTMANN Polska Sp. z o. o. jest niezwykle ważne Państwa zaufanie co do ochrony powierzonych nam danych osobowych.


II. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych w PAUL HARTMANN POLSKA Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice.


III. Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu. Nadto Polityka Cookies służy także wskazaniu okresu funkcjonowania tych plików oraz określeniu, czy osoby trzecie mogą uzyskać dostęp do takich plików, co zawarte zostało w § 12.

§ 1. Definicje

 • Serwis - serwis internetowy działający pod adresem https://kneipp.com/pl_pl/;
 • Serwis zewnętrzny - serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora;
 • Administrator - PAUL HARTMANN POLSKA Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice, jako podmiot prowadzący stronę oraz przechowujący i uzyskujący dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika;
 • Użytkownik - osoba fizyczna lub reprezentant osoby prawnej, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu;
 • Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu;
 • Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.

§ 2. Administrator, dane kontaktowe

 • Administratorem danych osobowych Użytkownika jest „PAUL HARTMANN Polska" sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000151009, kapitał zakładowy: 15000000,00 zł, NIP: 7310004993, REGON: 471042226.
 • W sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych w osobie Pawła Bociąga. W tym celu może Pani/Pan wysłać wiadomość mailową na polski adres e-mail: RODO@hartmann.info; zadzwonić pod nr telefonu: 42 225-22-89 lub wysłać pismo pocztą na adres siedziby Spółki PAUL HARTMANN Polska sp. z o.o., tj. ul. Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice.§ 3. Zasady i cele

I. W celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa oraz zapewnienia ochrony praw i wolności naszych klientów, pracowników, kontrahentów i partnerów PAUL HARTMANN POLSKA Sp. z o.o. wprowadziła politykę ochrony danych osobowych i inne procedury, służące zasadzie rozliczalności, wynikającej z art. 5 RODO.


II. Administrator pozyskuje i przetwarza dane osobowe na poniższych podstawach prawnych i w poniższych celach:

 • realizacja umowy bądź podjęcie działań niezbędnych do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w związku z działaniami dotyczącymi m.in. zawarcia umowy, sprzedaży produktu, obsługi reklamacji;
 • obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku realizacją zadań wynikających z ustaw dotyczących świadczonych usług;
 • realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku z analizą i udzielaniem odpowiedzi na zapytanie przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego, narzędzia chat bądź kontaktu telefonicznego oraz w związku z działalnością prowadzoną w social media.

III. Dokonując jakiejkolwiek czynności na witrynie internetowej dostępnej pod adresem https://kneipp.com/pl_pl/, zwanej dalej „Serwisem", tj. zakładając konto klienta lub składając zamówienie w Sklepie Internetowym dostępnym pod adresem https://kneipp.com/pl_pl/, wyrażając zgodę na dostarczanie Państwu treści marketingowych oraz informacji handlowych, wypełniając formularz kontaktowy, korzystając z chat'u, świadomie zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu:

 • realizacji zamówienia /w przypadku złożenia zamówienia/,
 • subskrypcji /w przypadku wyrażenia zgody na dostarczanie treści marketingowych oraz informacji handlowych/,
 • kontaktu /w przypadku wypełnienia formularza kontaktowego lub skorzystania z chat'u/.


IV. Administrator chroni dane osobowe, stosując odpowiednie techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu uniknięcia przypadkowych bądź umyślnych modyfikacji tych danych, ich utraty, zniszczenia lub uzyskania do nich nieautoryzowanego dostępu.


V. Dane osobowe gromadzone zgodnie z celami określonymi powyżej są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów, w tym realizacji umowy, wypełnienia wymogu prawnego, udzielenia odpowiedzi na zapytanie


VI. Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych osobowych:

 • informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w szczególności o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, chyba że na podstawie odrębnych przepisów nie jest do tego zobowiązany;
 • dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane były tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.


VII. Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu podmiotom danych. Gdyby, pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa, doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku" danych lub ich utraty) i takie naruszenie mogłoby powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności podmiotów danych, poinformuje o takim zdarzeniu podmioty danych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.


VIII. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Spółki.


IX. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.


§ 4. Social media

Administrator posiada publiczne profile na portalach społecznościowych Facebook i LinkedIn. W związku z tym przetwarza dane, które pozostawiają osoby odwiedzające te profile (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe). Dane osobowe takich osób są przetwarzane w celu umożliwienia im aktywności na profilach, w celu efektywnego prowadzenia profili, poprzez przedstawianie użytkownikom portali informacji o inicjatywach i innej aktywności, w związku z promowaniem różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, w celach statystycznych i analitycznych oraz w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w social mediach jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki oraz poprawianiu jakości świadczonych usług, a w razie takiej konieczności - na dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami.


Celem tych usług jest umożliwienie Państwu przeglądania i dzielenia się naszymi treściami z Twoimi przyjaciółmi i sieciami. Dostawcami są:

 • Facebook jest obsługiwany przez Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road Dublin 4 D04 X2K5 Ireland ("Facebook"). Przegląd wtyczek Facebooka i ich wyglądu można znaleźć na stronie: https://developers.facebook.com/docs/plugins
 • LinkedIn jest dostarczany przez LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, California 94085, USA, a w UE przez LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia ("LinkedIn"). Przegląd wtyczek LinkedIn i ich wyglądu można znaleźć pod adresem: https://developer.linkedin.com/plugins#

Narzędzia społecznościowe zbierają informacje o poprzednio odwiedzanych stronach internetowych, adres IP, informacje o przeglądarce oraz datę i godzinę żądania serwera. W przypadku korzystania z którejkolwiek z funkcji mediów społecznościowych (np. kliknięcie przycisku "Udostępnij", pozostawienie komentarza), również te informacje są przekazywane przez przeglądarkę bezpośrednio do dostawcy w celu ich zachowania.

§ 5. Odbiorcy danych, prawa osób których dane dotyczą

I. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników, w zależności od celu przetwarzania, mogą być:

 • firmy wysyłkowe, świadczące usługi kurierskie lub przewozowe;
 • dostawcy rozwiązań informatycznych (np. hosting, chat online, usługa mailingowa);
 • dostawcy systemów informatycznych i sprzętu informatycznego;
 • banki;
 • operatorzy transakcji płatniczych online;
 • podmioty świadczące usługę płatności bezgotówkowej za pomocą terminala płatniczego;
 • firmy ubezpieczeniowe,
 • dostawcy usług telekomunikacyjnych;
 • firmy utylizujące dokumenty;
 • osoby korzystające ze stron internetowych lub portali społecznościowych - w zakresie publikowanych tam danych, 
 • uprawnione organy władzy publicznej;
 • podmioty świadczące usługi prawne, audytowe, konsultingowe;
 • Spółka matka z jego grupy kapitałowej; tj. PAUL HARTMANN AG, Paul-Hartmann-Straße 12, 89522 Heidenheim, Deutschland, tel.: +49173 4218023, mail: the dataprotection@hartmann.info.

II. Użytkownicy mają prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż udostępnione dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami ww. rozporządzenia.

III. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że realizacja celów określonych w § 3 pkt III nie będzie możliwa.

IV. Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych, gdy odbywa się ono na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub zgody na działania promocyjne. W przypadku, gdyby przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje także prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Polityka cookies


§ 6. Rodzaje Cookies

 • Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu;
 • Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych;
 • Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika;
 • Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookies po zakończeniu sesji Urządzenia;
 • Cookies niezbędne - cookies konieczne do prawidłowego działania naszego serwisu. Obsługują one podstawowe funkcje (np. logowanie, koszyk zakupów) i służą do zapewnienia bezpieczeństwa. Użycie tych cookies nie wymaga Twojej zgody i są one domyślnie zapisywane na Twoim urządzeniu. Są one aktywne przez czas Twojej wizyty w serwisie lub nieco dłużej. Możesz zablokować te cookies za pomocą ustawień przeglądarki, ale w takim przypadku serwis może nie działać prawidłowo. Sprawdź listę cookies niezbędnych.
 • Cookies analityczne - chcemy analizować, w jaki sposób Ty jako Użytkownik korzystasz z naszego serwisu. Dzięki temu możemy tworzyć raporty i statystyki, które pomagają nam ulepszać nasz serwis. W tym celu korzystamy z narzędzia Google Analytics, a niektóre informacje zebrane przez cookies trafiają do firmy Google. Okres aktywności tych cookies wynosi do 14 miesięcy. Sprawdź listę cookies analitycznych. Google Analytics to narzędzie dostarczane przez firmę Google LLC z USA. Google przetwarza informacje dla nas, na podstawie Twojej zgody. Cookies analityczne nie zbierają informacji, które pozwalają Cię bezpośrednio zidentyfikować. Zbierane informacje dotyczą m.in. Twojego urządzenia, przeglądarki, przybliżonej lokalizacji i tego, w jaki sposób korzystasz z naszego serwisu (np. z jakiej strony odwiedzasz serwis, które strony przeglądasz i jak długo, czy już wcześniej byłeś/-aś w naszym serwisie). Dla dodatkowej ochrony prywatności włączyliśmy anonimizację adresów ID
 • Cookies reklamowe - chcemy dostarczać Ci reklamy dopasowane do Twoich zainteresowań oraz mierzyć skuteczność naszych reklam. W tym celu my i nasi partnerzy reklamowi używamy różnych cookies. Niektóre z nich śledzą Twoją aktywność w naszym serwisie (np. produkty, które u nas przeglądasz), gromadzą różne informacje i przekazują je do naszych partnerów reklamowych. Dzięki temu na innych stronach internetowych możesz zobaczyć nasze reklamy dopasowane do Twoich zainteresowań (np. jeśli przeglądasz nasze produkty, to później możesz zobaczyć ich reklamę w innym serwisie). Będziesz też widzieć mniej naszych reklam. Okres aktywności tych cookies wynosi do 6 miesięcy. Sprawdź listę cookies reklamowych. Cookies reklamowe nie zbierają informacji, które służą do tego, żeby Cię bezpośrednio zidentyfikować. Zbierane informacje dotyczą m.in. (...) [np.: „lokalizacji; tego, czy kliknąłeś/-ęłaś w naszą reklamę i czy skończyło się to zakupem itd."]. Nasi partnerzy reklamowi stosują swoje cookies i wykorzystują je zgodnie z własnymi politykami prywatności (np. żeby dopasować reklamy i wyświetlić ją na obsługiwanych przez tych partnerów stronach). Sprawdź listę partnerów reklamowych.

Zmień ustawienia Cookies

§ 7. Bezpieczeństwo

 • Mechanizmy składowania i odczytu - Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.
 • Cookies wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookies wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników


§ 8. Cele do których wykorzystywane są pliki Cookies

 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu - Administrator może przechowywać w plikach Cookies informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
 • Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 • Serwowanie usług multimedialnych - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.


§ 9. Serwisy zewnętrzne

Administrator nie współpracuje z serwisami zewnętrznymi i Serwis nie umieszcza ani nie korzysta z żadnych plików zewnętrznych plików Cookies.


§ 10. Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis

 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies, w tym wycofać zgodę (nie będzie to jednak mieć wpływu na legalność działań podjętych w czasie, gdy zgoda obowiązywała);
 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępne są na stronach:
 • Firefox
 • Chrome
 • Internet Explorer
 • Opera
 • Safari


 • Ze względu na mnogość rozwiązań technologicznych nie jest możliwe zamieszczenie precyzyjnych wytycznych jak określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień wszystkich dostępnych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i oprogramowania zainstalowanego w tym urządzeniu. Niemniej jednak w większości przypadków należy wybrać opcję „Narzędzia" lub „Ustawienia" i tam odszukać sekcję odpowiadającą za konfigurację ustawień plików cookies lub za zarządzanie prywatnością podczas przeglądania Internetu. Szczegółowe informacje zwykle dostarcza producent danego urządzenia lub przeglądarki w instrukcji użytkowania lub na swojej stronie internetowej.
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookies korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.


§ 11. Wymagania Serwisu

 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookies na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku, gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookies.


§ 12. Dostęp osób trzecich do plików Cookies

W ramach naszych ofert online korzystamy z Google Universal Analytics. Pliki cookie Google Universal Analytics służą do zbierania danych o sesji odwiedzających i danych behawioralnych na potrzeby raportów analitycznych. Dzięki temu możemy uzyskać informacje o korzystaniu z naszych ofert na różnych urządzeniach („wieloplatformowość") i dzięki uzyskanym wynikom poprawić przyjazność dla użytkownika naszych ofert. W tym celu wykorzystywane są pseudonimizowane profile użytkowników, które nie uzyskują żadnych danych osobowych, takich jak nazwiska czy adresy e-mail, i nie są one przekazywane do Google. Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z naszych ofert online, tworzenia raportów dotyczących działań w ramach naszych ofert online oraz świadczenia nam dalszych usług związanych z korzystaniem z naszych ofert online. Przetworzone dane mogą służyć do tworzenia pseudonimizowanych profili użytkowników. Korzystamy z Google Universal Analytics z aktywowaną anonimizacją IP (tj. za pomocą funkcji anonymizeIP). Oznacza to, że adres IP użytkownika jest skracany przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika nie jest łączony z innymi danymi Google. Zwracamy uwagę, że stosowanie anonimizacji adresu IP nie prowadzi do żadnej podstawowej anonimizacji, ponieważ mimo to gromadzone są dalsze dane dotyczące użytkowania (np. funkcje identyfikacyjne, które umożliwiają również połączenie z istniejącym kontem Google). Pliki cookie są ważne przez 14 miesięcy.

Więcej informacji o cookies analitycznych znajdziesz poniżej.


Usługodawca: Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 Stany Zjednoczone


Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=de


Rezygnacja: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de


§ 13. Zmiany w Polityce Prywatności i Polityce Cookies

I. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies.


II. Wprowadzone zmiany zawsze będą publikowane na tej stronie.


III. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji.