Zatrzymaj chwilę z Kneipp.

Zapominanie kluczy? Sprawdzanie czy na pewno wyłączyłaś żelazko? Czy picie zimnej kawy… Znasz to? Zwolnij i znajdź czas na uważność. Kneipp wspólnie z Zuzanną Ziomecką przygotował dla Ciebie kilka ćwiczeń, dzięki którym świat się zatrzyma dla Ciebie.

Zatrzymaj chwilę z Kneipp.
Zatrzymaj chwilę z Kneipp.

UWAŻNOŚĆ. CIEKAWOŚĆ. PRZYJEMNOŚĆ.

Zatrzymaj się, bądź tu i teraz

Uważność ma wpływ na zadowolenie z życia

Uważność ma wpływ na zadowolenie z życia

Ponad połowa z nas przyznaje, że jest rozkojarzona w trakcie wykonywania obowiązków domowych, a co czwarta osoba w czasie wykonywania pracy. Rozkojarzenie wpływa stale na nasze codzienne życie. Zapominamy o ważnych zobowiązaniach, powtarzamy te same czynności i ciągle czegoś szukamy lub wracamy po rzeczy, których zapomnieliśmy. Czy uważność jest antidotum na życiowe zabieganie?

Dbanie o siebie jest i pozostanie Twoim najważniejszym zadaniem.

Fotografia autorstwa Sebastiana Kneippa
Sebastian Kneipp
Zuzanna Ziomecka

Zuzanna Ziomecka – dziennikarka i trenerka mindfulness.

Zuzanna Ziomecka jest dziennikarką i trenerką specjalizującą się w rozwoju poprzez uważność i psychologię pozytywną. Jest dyrektorem programu Advanced Leadership w Center for Leadership oraz założycielką Wyspy Spokoju – platformy wspierającej praktyków mindfulness w utrzymaniu nawyku regularnej medytacji. Jej książka, „Wyspa Spokoju – jak mindfulness pomaga w trudnych sytuacjach” wyszła wiosną 2021 r. Wcześniej, Zuzanna była redaktor naczelną Wysokich Obcasów online, NewsMavens, Przekroju, Gagi, Exklusiva i Aktivista oraz współprowadzącą programu Mała Czarna.

ĆWICZ WEWNĘTRZNĄ RÓWNOWAGĘ 


Test

Wybierz strefę spokoju

Jedziemy na wakacje i wracamy zmęczeni. Po weekendzie nie czujemy przypływu energii, pomysłów ani radości. Nasza cywilizacja tak się zagalopowała, że zapomnieliśmy o odpoczynku. Odpoczniesz po śmierci. Nie marnuj czasu. Zrób dzisiaj to, co możesz zrobić jutro. „Just do it!” Znasz te powiedzenia? Tymczasem bez odnowy i regeneracji wszystko powoli się psuje.

Test

Daj sobie czas na ciekawość

Ważnym sposobem, aby wejść w stan uważności jest ciekawość. To rodzaj uwagi, który wyklucza ocenianie i zachęca do przyglądania się z bliska sobie i światu. Nie sposób być czegoś ciekawą, mając jednocześnie wyrobione zdanie na ten temat. Tymczasem, gdy nie oceniamy, robi się miejsce na ciekawość i motywację by się temu bliżej przyjrzeć.

Test

Uchwyć przyjemność

Nasza uwaga jest zaprogramowana tak, aby zauważać przede wszystkim zagrożenia. Gdy nad nią nie panujemy, automatycznie przykleja się do problemów. Należy więc przejąć kontrolę nad uwagą i intencjonalnie skierować ją w dobrą stronę. Przyjrzyjmy się dwóm ważnym aspektom naszej natury, abyśmy zaczęli doświadczać więcej przyjemności.

PRZEŻYJ TWOJE TU I TERAZ. POZNAJ FILOZOFIĘ SEBASTIANA KNEIPPA

Woda - najbardziej znany filar filozofii Kneippa

Rośliny - badania Sebastiana Kneippa nad ziołami leczniczymi i ich aktywnymi składnikami

Ćwiczenia fizyczne - przyczyniają się do poprawy zdrowia poprzez regularne stosowanie ich w życiu codziennym

Odżywianie - odkrywanie zdrowego stylu życia bez żadnych wyrzeczeń

Równowaga - to główny drogowskaz na drodze do zdrowego i szczęśliwego życia

Kupon zniżkowy 15 % na Twoje pierwsze zakupy w sklepie www.kneipp.pl

REGULAMIN KONKURSU „Zatrzymaj chwilę z Kneipp”


§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa warunki, na jakich prowadzony jest konkurs „Zatrzymaj chwilę z Kneipp” (dalej zwany „Konkursem”).

2. Organizatorem Konkursu jest Anna Jechna-Grabska FIRST AID COMMUNICATION, ul. Bruzdowa 177L, 02-991 Warszawa, NIP: 7621859952 na zlecenie Kneipp GmbH, ul. Winterhäuser Str. 85, 97084 Würzburg (Niemcy) zarejestrowana w Rejestrze Handlowym (Handelsregister) prowadzonym przez Sąd Rejonowy - Sąd Rejestrowy (Amtsgericht -Registergericht) Würzburg HRB Nr. 12254, NIP: DE 134 158 209.

3. Konkurs jest organizowany przez Organizatora od 06.11.2023 od godziny 00:01 do dnia 19.02.2023 do godziny 23:59. 

4. W Konkursie może brać udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej zwana „Uczestnikiem Konkursu”). 

5. Warunkiem udziału w Konkursie przez Uczestnika Konkursu jest skuteczne zgłoszenie do udziału w Konkursie w sposób określony w § 3 ust. 1 Regulaminu. 

6. Udział w Konkursie jest nieodpłatny. 

7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu akceptuje tym samym jego warunki. 

8. Kontakt z Organizatorem Konkursu może być prowadzony drogą elektroniczną na adres e-mail Organizatora Konkursu: iod@first-aid.com.pl albo poprzez kontakt pocztą tradycyjną na adres: ul. Wróbla 23, 02-736 Warszawa.

9. Akceptując Regulamin Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§ 2. Warunki techniczne związane z udziałem w Konkursie

1. Organizator Konkursu nie zapewnia Uczestnikom sprzętu technicznego wymaganego do udziału w Konkursie. 

2. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że udział w Konkursie odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne. 

3. Zgłoszenia będą odbierane przez automatyczny system odbioru treści (zwanym w niniejszym Regulaminie „Automatycznym Systemem Odbioru Treści”), który określa datę odbioru zgłoszenia. Dane zarejestrowane przez Automatyczny System Odbioru Treści są rozstrzygające dla ustalenia kolejności zgłoszenia do Konkursu.


§ 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Aby wziąć udział w Konkursie każdy Uczestnik Konkursu winien w Czasie Zgłoszeń do Konkursu dokonać kolejno poniższych czynności:

a. przystąpić do Konkursu przez Profil Kneipp Polska na portalu społecznościowym „Facebook” lub „Instagram” poprzez umieszczenie odpowiedzi na pytanie konkursowe w komentarzu pod postem konkursowym rozpoczynając zdanie „biorę udział”. (dalej zwane „Zadania konkursowe”);

oraz

b. wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych Uczestnika Konkursu podanych przez Uczestnika Konkursu w celu uczestnictwa w Konkursie, w tym wydania Nagrody. 

2. Konkurs podzielony jest na 8 etapów, które publikowane będą: 

a. 7 listopada 2023 r. i trwać będą do 13 listopada 2023 r. (etap I); 

b. 14 listopada 2023 r. i trwać będą do 20 listopada 2023 r. (etap II);

c. 28 listopada 2023 r. i trwać będą do 4 grudnia 2023 r. (etap III);

d. 12 grudnia 2023 r. i trwać będą do 18 grudnia 2023 r. (etap IV);

e. 27 grudnia 2023 r. i trwać będą do 2 stycznia 2023 r. (etap V);

f. 9 stycznia 2023 r. i trwać będą do 15 stycznia 2023 r. (etap VI);

g. 23 stycznia 2023 r. i trwać będą do 29 stycznia 2023 r. (etap VII);

h. 12 lutego 2023 r. i trwać będą do 19 lutego 2023 r. (etap VIII);

W każdym etapie wyłonionych jest trzech Zwycięzców. 


§ 4. Zadania konkursowe

1. Zgłoszone do Konkursu Prace konkursowe, mogą być udostępniane publicznie poprzez zamieszczenie ich przez Organizatora Konkursu 

2. Zgłoszona Praca konkursowa do udziału w Konkursie nie może naruszać przepisów prawa, praw własności intelektualnej osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, dobrych obyczajów, zawierać treści uznanych powszechnie za obraźliwe, wulgarne, dyskryminacyjne, rasistowskie lub nawołujących do nienawiści na tle religijnym lub rasowym lub z powodu innej cechy, orientacji lub wyznania.

3. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie Prace konkursowe wolne od wad prawnych.


§ 5. Nagrody w Konkursie

1. Organizator Konkursu przyzna 3 (trzy) nagrody w każdym Etapie konkursu. Nagrodę stanowią zestawy kosmetyków marki Kneipp (każda nagroda zwana jest „Nagrodą”). 

2. Każda Nagroda w konkursie to zestawy kosmetyków, składający się z kilku kosmetyków do kąpieli marki Kneipp.

3. Laureaci Konkursu, w stosunku do których zachodzi po stronie Organizatora Konkursu obowiązek pobrania od laureata Konkursu zryczałtowanego podatku dochodowego zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, otrzymają dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości stanowiącej kwotę podatku dochodowego, która zostanie przeznaczona na uiszczenie przez Organizatora Konkursu zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości Nagrody.


§ 6. Zasady przyznawania i wydawania Nagród

1. Ogłoszenie zwycięzców Konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od daty zakończenia każdego etapu Konkursu, a wynik zostanie opublikowany na Instagramie i Facebooku Kneipp Polska w komentarzu publikacji konkursowej (odpowiednio https://www.instagram.com/kneipp_polska/ oraz https://www.facebook.com/KneippPolska).  

2. Wyboru laureatów Konkursu dokona Komisja Konkursowa. Przy wyborze najlepszych Pracy konkursowej Komisja Konkursowa będzie kierowała się takimi kryteriami jak: oryginalność i kreatywność. Uczestnik może dokonać wielu Zgłoszeń w trakcie trwania Konkursu. Jeden uczestnik może wygrać podczas trwania całego Konkursu tylko raz.

3. Organizator Konkursu zawiadomi laureata Konkursu o przyznaniu Nagrody poprzez wiadomość w komentarzu postu konkursowego. Laureat zobowiązany będzie do przesłania wszystkich wymaganych przez Organizatora danych tj. imienia i nazwiska, adresu do wysyłki i numeru telefonu drogą elektroniczną na adres mailowy iod@first-aid.com.pl lub poprzez wiadomość prywatną na Instagramie lub Facebooku Kneipp w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty przesłania informacji o wygranej. Brak odpowiedzi w wyżej podanym terminie skutkuje przekazaniem Nagrody kolejnemu Laureatowi.

4. Warunkiem otrzymania Nagrody przez laureata Konkursu jest: udostępnienie Organizatorowi Konkursu danych koniecznych do wydania Nagrody; w przypadku nieudostępnienia tych danych w terminie wskazanym w niniejszym Regulaminie, prawo do otrzymania Nagrody wygasa,

5. Nagroda zostanie wysłana laureatom, w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych od otrzymania wszystkich wymaganych danych. 

6. Nieodebranie Nagrody w terminie 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki, powoduje przepadnięcie Nagrody. Niewydane Nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora Konkursu. 

7. Laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego lub ekwiwalentu w postaci innej nagrody rzeczowej.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie Nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie nagrodzonego laureata Konkursu.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez laureata Konkursu adresu lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą kontakt z laureatem Konkursu lub odebranie przez niego Nagrody.

10. O szczegółach odbioru Nagrody laureat Konkursu zostanie poinformowany przez Organizatora Konkursu drogą mailową lub za pośrednictwem rozmowy telefonicznej.


§ 7. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy Konkursu winni zgłaszać Organizatorowi Konkursu w formie pisemnej, listem poleconym na adres Wróbla 23, 02-736 Warszawa, z dopiskiem „Zatrzymaj chwilę z Kneipp” lub drogą elektroniczną na adres: iod@first-aid.com.pl w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, a w przypadku reklamacji składanej pisemnie także dokładny adres Uczestnika Konkursu, jak również̇ dokładny opis i powód reklamacji oraz stosowne żądanie.

3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora Konkursu.

4. Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora Konkursu listem poleconym na adres podany w reklamacji w przypadku reklamacji składanej w formie pisemnej, bądź w formie wiadomości email, w przypadku reklamacji składanej drogą elektroniczą.§ 8. PrzeREGUtwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu


1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Anna Jechna-Grabska FIRST AID COMMUNICATION, ul. Bruzdowa 177L, 02-991 Warszawa, NIP: 7621859952.

2. Dane są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz rozporządzeń wydanych na jej podstawie, w celach uczestnictwa i rozstrzygnięcia Konkursu, w tym opublikowania informacji o laureatach Konkursu, wydania nagród laureatom Konkursu, opublikowania Prac konkursowych nagrodzonych w Konkursie i rozpoznania reklamacji.

3. Dla realizacji celu, o których mowa w ust. 2 przetwarzane są następujące dane osobowe (dane obligatoryjne): imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, upublicznianie imienia i nazwiska laureata Konkursu na Stronie Konkursowej, na fanpageu Organizatora Konkursu oraz na portalu społecznościowym Facebook i Instagram.

4. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych Organizatora Konkursu lub w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, Organizator Konkursu przetwarzać będzie następujące dane osobowe Uczestników Konkursu: imię i nazwisko, adres email oraz numer telefonu.

5. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania Nagrody.

6. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, a także uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych w siedzibie Organizatora Konkursu w godzinach 10 - 17 w dni powszednie, lub poprzez wysłanie listu poleconego na adres Organizatora Konkursu, z dopiskiem na kopercie „dane osobowe”, lub poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną, na następujący adres e-mail Organizatora Konkursu: agencja@first-aid.com.pl, wpisując „dane osobowe”, jako temat wiadomości.

7. W przypadku zmiany danych osobowych lub konieczności uzupełnienia lub poprawienia danych osobowych, każdy Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do ich aktualizacji w sposób wskazany w ust. 6 powyżej.

8. Wyrażam zgodę na rzecz Anna Jechna-Grabska FIRST AID COMMUNICATION, ul. Bruzdowa 177L, 02-991 Warszawa, NIP: 7621859952 na rozpowszechnianie m.in. za pośrednictwem sieci Internet mojego imienia i nazwiska w celu poinformowania przez Spółkę o fakcie bycia laureatem konkursu „Zatrzymaj chwilę z Kneipp”. Powyższa zgoda udzielana jest nieodpłatnie, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. Mam prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - w zakresie przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, a także przeniesienia danych osobowych do innego administratora.


§ 9. Wykluczenie z udziału w Konkursie


1. Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie, w przypadku:

a. jakichkolwiek prób ingerencji przez Uczestnika Konkursu w mechanizm Strony Konkursowej,

b. wszelkich innych nielegalnych ingerencji przez Uczestnika Konkursu w system komputerowy obsługujący Konkurs,

c. podania przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych danych, 

d. naruszenia przez Uczestnika Konkursu dowolnego postanowienia Regulaminu.

2. Wykluczenie z udziału w Konkursie może nastąpić również po rozstrzygnięciu Konkursu, o ile Organizator Konkursu ustali dopiero po przyznaniu prawa do Nagrody przyczyny wykluczenia wskazanej w ust. 1 powyżej. W takim przypadku Uczestnik Konkursu będący laureatem Konkursu zostanie poinformowany o wykluczeniu z Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany Organizatorowi Konkursu oraz przyczynach wykluczenia.


§ 10. Postanowienia końcowe


1. Organizator Konkursu jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

3. Konkurs prowadzony będzie na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem: Profilu Kneipp Polska na portalach społecznościowym „Instagram” i „Facebook” (Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebooka). 

4. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest niezwłocznie zawiadamiać Organizatora Konkursu o każdorazowej zmianie danych w trakcie trwania Konkursu podanych Organizatorowi Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając wiadomość na adres email: iod@first-aid.com.pl.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz członkowie najbliższej rodziny osób należących do wszystkich w/w kategorii. Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu wyłonieni jako osoby uprawnione do otrzymania Nagrody spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu Organizator Konkursu może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń. 

8. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny dla Organizatora Konkursu.

9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

10. Niniejszy regulamin dostępny jest na Stronie Konkursowej oraz w siedzibie Organizatora Konkursu.